پیگیری کلیه امور شهرداری در دفاتر خدمات

 

     بنا به دلیلی ضوابط و مقررات شهرداری و از جمله اقدامات داخلی در دفاتر الکترونیک کاملا تخصصی و مکانیزم خاصی دارد و دارای چندین مرحله جهت صدور پروانه ساختمانی و پایان کار می باشد لذا جهت سهولت این امر مهندسین بهساخت تمامی موارد فوق را با اخذ وکالت قانونی از مالکین انجام می دهد.