مکانیک خاک

 

    اصولا خاک و زمین طبیعی دارای ماهیت ثابتی در جهات افقی و قائم نبوده و از بابت دانه بندی، تراکم ونوع خاک بسیار متفاوت است. از این رو برای تعیین باربری و مقاومت زمینی که قرار است روی آن بنا احداث گردد به کمک آزمایشگاه مکانیک خاک و حفر گمانه می توان از وضعیت لایه های زمین آگاه شد. بدیهی است شناخت زمین برای مهندس محاسب بسیارمهم و تعیین کننده خواهد بود.

    از این رو یکی دیگر از خدمات گروه عمران و توسعه بهساخت ارائه کلیه خدمات فنی و آزمایشگاهی بتن و سایر مراکز صنعتی در سراسر کشور را انجام میدهد.