تعرفه خدمات مهندسی طراحی نظارت

تعرفه خدمات مهندسی طراحی نظارت

تعرفه خدمات مهندسی طراحی نظارت

سازمان نظام مهندسی تهران سالانه تعرفه ای را جهت انجام خدمات مهندسی اعلام می نماید.

اعضا سازمان نظام مهندسی تهران مطابق با آن خدمات خود را ارائه می دهند.

 

ردیف عنوان
۱

تعرفه نظارت ۹۶

۲

تعرفه نظارت ۹۵

۳

تعرفه نظارت ۹۴

۴

تعرفه نظارت ۹۳

۵

تعرفه نظارت ۹۲

۶

تعرفه نظارت ۹۱

۷

تعرفه نظارت ۹۰