چک لیست مرحله تخریب ساختمان

عملیات تخریب ساختمان قدیمی یک از پر خطر ترینو پرحادثه ترین مراحل اجرایی در ساختمان سازی  محسوب می گردد.

گروه عمران و توسعه بهساخت  به منظور جلوگیری از حوادث و مشکلات ناشی از به فراموشی سپردن موارد کلیدی اقدام به تهیه چک لیست در مرحله تخریب نموده است

چک لیست تخریب ساختمان قدیمی شامل مطالب زیر می باشد:

چک لـــــیـــــست تخریب ساختمان

۱- آیا مجوز لازم از مرجع رسمی  اخذشده است ؟

۲- آیا تابلو علائم ھشداردھنده در تمام اطراف حصار نصب شده است ؟( چراغ چشمکزن و تابلوھا )

۳- آیا تھیه وسایل ایمنی جھت کارکنان کارگاه انجام شده است ؟

۴- آیا تھیه  آب و برق موقت  کارگاه انجام شده است ؟

۵- آیا استقرار ماشین آلات کارگاھی مطابق با حجم پروژه انجام شده است ؟

۶- آیا کلیه شیشه های ساختمان موردنظر قبل از تخریب جدا و در مکان مناسبی انبار گردیده است ؟

۷-  آیا تخریب ساختمان توسط افراد ذیصلاح انجام میشود ؟

۸- آیا کلیه راههای ارتباطی ساختمان مورد تخریب به استثنای پلاکها، راهروها، نردبانها و درهایی که برای عبور کارگران

استفاده میشوند، در تمام مدت تخریب مسدود شده است؟

۹- آیا امکان ریزش مصالح و ابزار کار به داخل یا روی بناها و تأسیسات مجاور وجود دارد؟ اقدامات لازم از قبیل نصب

سرپوش حفاظتی با مقاومت کافی وجود دارد ؟

۱۰- آیا در پایان کار روزانه ، قسمتهای در دست تخریب در شرایط ناپایداری که در برابر فشار باد یا ارتعاشات آسیب پذیر

باشند رها شده است ؟

۱۱- آیا قسمتهای باقیمانده از عملیات تخریب و همچنین چوب بستها، شمع ها،سپرها، حائل و سایر وسایل حفاظتی، پایداری و ایمنی لازم رادارند؟

۱۲- آیا مصالح و ضایعات جداشده از ساختمان مورد تخریب به محل مناسب انتقال داده شده است؟

۱۳- آیا قبل از شروع عملیات تخریب ،زمان ومدت شروع عملیات تخریب حداقل یک ھفته قبل،به اطلاع ساکنین ساختمان ھای

مجاور رسانده شده است؟

۱۴- آیا قبل ازشروع عملیاب تخریب، اقدامات لازم برای محافظت از پیاده روھا و معابرعمومی مجاور ساختمان مورد

تخریب،انجام شده است؟

۱۵- آیا قبل از شروع عملیات تخریب،در صورت نیاز به محدود یا مسدود نمودن،پیاده روھا ومعابر عمومی مجاور ساختمان از

مراجع ذیربط اجازه لازم کسب شده است؟

۱۶- آیا قبل از شروع عملیات تخریب، وسایل وتجھیزات لازم متناسب با محل ونوع ساختمان وروش تخریب تھیه شده است؟

۱۷- آیا قبل از شروع عملیات تخریب، اثرات ناشی از تخریب بنا در پایداری سازه ای ھمجوار، توسط شخص ذیصلاح بررسی

شده است؟

۱۸- آیا قبل از شروع عملیات تخریب،تدابیر لازم در جھت پایداری ابنیه مجاور اتخاذ شده است؟

۱۹- آیا قبل از شروع عملیات تخریب،بر نامه ریزی برای جمع آوری،حمل ودفع مواد حاصل از تخریب و انتخاب محل مجاز

برای انباشتن آنھا طبق قانون (مدیریت پسماندھا) انجام شده است؟

۲۰- آیا تخریب از بالاترین قسمت ساختمان وبه پایین ترین قسمت ساختمان ختم می گردد؟

۲۱- آیا برای انباشتن مصالح و ضایعات جداه شده از ساختمان مورد تخریب در پیاده رو و دیگر معابر و فضاھای عمومی

مجوز لازم از مرجع رسمی ساختمان اخذ شده است؟

۲۲- آیا در عملیات تخریب از کارگران با تجربه استفاده  شده است؟

۲۳- آیا درعملیات تخریب اشخاص  ذیصلاح بر کار کارگران نظارت می کنند؟

۲۴- آیا اشخاص ذیصلاح دستور العمل ھا،روش ھا ومراحل مختلف اجرای کار را به کارگران شاغل درعملیات تخریب آموزش

داده اند؟

۲۵- آیا رانندگان و متصدیان ماشین آلات وتجھیزات مربوط به عملیات تخریب از اشخاص ذیصلاح می باشند؟

۲۶- آیا این نکته که؛(نباید ھیچ راه خروجی قبل از اینکه راه دیگر تایید شده ای جایگزین شود تخریب گردد) رعایت شده است؟

۲۷- آیا در صورتی که ارتفاع ساختمان مورد تخریب از ساختمان ھا و تاسیسات ھمجوار بیشتر بوده وامکان ریزش مصالح و

ابزار کار به داخل یا روی بناھا وتاسیسات مجاور وجود داشته باشد، اقدامات لازم از قبیل نصب سرپوش حفاظتی با مقاومت

کافی به عمل آمده است؟

۲۸- آیا میخ ھای موجود در تیرھا یا تخته ھای ناشی از تخریب بلا فاصله به داخل چوب فرو کوبیده یا بیرون کشیده می شود؟

۲۹- آیا برای حفظ وتامین بھداشت کارگران،عابران ومجاورین کارگاه ساختمانی در ھنگام عملیات تخریب، با استفاده از

روشھای مناسب از جمله عملیات آب پاشی، از انتشار و پراکنده شدن گرد وغبار جلوگیری می شود؟

دانلود چک لیست مرحله تخریب