فرم تغییر نقشه و اضافه متراژ شهرداری

فرم تغییر نقشه و اضافه متراژ شهرداری

فرم  تغییر نقشه و اضافه  متراژ در زمانیکه بعد از صدور پروانه تغییراتی در نقشه های معماری ،سازه،برق و مکانیک صورت می پذیرد و یا اینکه متراژ مغایرت با متراژ پروانه ساختمانی دارد.

فرم ذیل را شهرداری به مالک یا نماینده مالک تحویل داده تا تائیدیه مهندسین طراح را دریافت نماید.

که طراح می بایست این فرم را  تکمیل نموده و در دفترخانه گواهی و امضا نماید تا به همراه نقشه های ممهور تحویل دفاتر خدمات الکترونیک شهر گردد.

اطلاعات این فرم :

  1. شماره پرونده شهرسازی
  2. شماره پلاک ثبتی
  3. شماره ثبت برگه تعهد
  4. شماره پروانه
  5. تاریخ پروانه 
  6. متراژ نهایی

 

لینک دانلود فرم  تغییر نقشه و اضافه  متراژ